Compartiment contabilitate

  • propune pentru aprobare consiliului local virarile de credite si solutii pentru utilizarea fondurilor bugetare.
  • asigura inventarierea anuala a bunurilor materiale si valorilor banesti ce apartin orasului si administrarea corespunzatoare a acestora.
  • urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare
  • asigura plata prin casierie a dreptuilor banesti cuvenite personalului din aparatul consiliului local, al consilierilor si a persoanelor asistate social
  • intocmeste anual si propune primarului proiectul bugetului local al orasului Tălmaciu in vederea aprobarii bugetului anual;
  • asigura respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local
  • verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului local
  • prezinta ordonatorului principal de credite datele necesare pentru evidentierea starii economice si sociale a orasului; colaboreaza cu celelalte compartimente pentru intocmirea raportului anual ce se prezinta consiliului local.
  • prezinta datele cu privire la evolutia platilor si incasarilor
  • analizeaza achizitiile publice si participa la licitatii, face propuneri la documentatia de licitatie

Conducerea departamentului este asigurata de domnul contabil şef Adrian Istrate.

Personalul din acest compartimet este format din: Ilie Şoima, Dana Izdrailă, Bădulescu Nadia, Băncioiu Ionela.