compartiment Audit

Organizare:

Compartimentul audit este organizat si isi desfasoara activitatea in subordinea directa a primarului orasului Talmaciu, conform Normelor metodologice proprii avizate de DGFP Sibiu intocmite, prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul intern, republicata, Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 si Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurata de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, aprobate prin OMFP nr.1702/2005.

Atributii:
 1. elaboreaza norme metodologice proprii, specifice Primariei Orasului Talmaciu si unitatilor subordonate;
 2. elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si pe baza acestuia proiectul anual de audit public intern;
 3. efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Primariei Orasului Talmaciu sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;Auditorul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Primăriei Orasului Talmaciu, auditează următoarele activităţi:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Primăria Orasului Talmaciu, din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
  • administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale;
  • concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale;
  • constituirea veniturilor publice;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de control şi conducere, precum şi riscurile asociate acestora;
  • sistemele informatice.
 4. informeaza Biroul Audit Intern din cadrul DGFP Sibiu despre recomandarile neinsusite de catre conducatorii compartimentelor, serviciilor şi institutiilor publice auditate, precum şi despre consecintele acestora;
 5. raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor şi recomandarilor rezultate ca urmare a desfasurarii misiunilor de audit intern;
 6. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 7. in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 8. organizează şi desfăşoară activităţi de consiliere alături de activităţi de asigurare, conform planului sau la cererea expresă a conducerii instituţiei, conform normelor legale în vigoare;
 9. desfăşoară activitati de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern.
  Obiective:
  • asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile instituţiei;
  • sprijinirea îndeplinirii obiectivelor instituţiei printr-o abordare sistematică şi metodică prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.
  Sfera activităţii:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de instituţie din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titulurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  • administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniu privat/public al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale;
  • sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.

Persoana răspunzătoare de acest compartiment este Ec. Talpos Paraschiva auditor public intern.