Stirile anului 2015

Rezultatul concursului organizat in vederea ocuparii postului vacant de asistent medical (21.12.2015)

Click aici pentru documentul pdf.


REZULTAT FINAL CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT IN CADRUL CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICA(16.12.2015)

Click aici pentru documentul pdf.


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru posturile de inspector specialitate Gr. IA – responsabil centru de informare turistica si referent Tr. IA – agent turism (09.12.2015)

Click aici pentru documentul pdf.


PUBLICATIE (03.12.2015)

Astăzi, 03 decembrie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ALBU CHRISTIAN-MARIUS, în  vârstă de 23 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a domnișoarei GHEBAURĂ FILOFTEIA-RALUCA de 20 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA


ANUNT asistent medical comunitar (27.11.2015)

ROMÂNIA

JUDEȚUL SIBIU

ORAȘUL TĂLMACIU

TEL:0269555401

FAX:0269550101                                                                                                             NR.11832/26.11.2015

ANUNȚ

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de natura contractuala, de asistent medical comunitar cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 28.12.2015, ora 10.00, la sediul instituției.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată și completată de H.G.1027/2014:

 1. a) are cetățenia româna , cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitatea deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni  contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile de participare la concursul de ocupare a  posturilor de asistent medical comunitar:

 1. a) studii de specialitate – asistent medical generalist/asistent medical de pediatrie/asistent medical de obstetrică-ginecologie(școala postliceală sanitară/colegiul universitar medical/facultatea de medicină specializarea asistență medicală/moașe;
 2. b) cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim;
 3. c) certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. plus Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu;

Bibliografie pentru asistent medical comunitar  

 1. C.Marcean; V.Mihailescu: Puericultura si pediatrie;
 2. L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze;
 3. C.Bocarnea: Boli infecțioase si epidemiologie;
 4. C.Oancea: Manual de nursing psihiatric;
 5. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009;
 6. Ordonanța de Urgenta nr.144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) copie Adeverință de grad principal (unde este cazul);
 9. i) certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2015;
 10. j) recomandare de la ultimul loc de munca (opțional);

În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu, biroul resurse umane , până la data de 17.12.2015, ora 16.00.

Concursul constă în două probe:

1.Proba scrisa , se va desfășura  în data de 28.12.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu;

2.Interviul se va desfășura  în data de 30.12.2015, ora 12,00, la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu;

PRIMAR,

CONSTANTIN BARBU


PUBLICATIE (20.11.2015)

JOI , 26 NOIEMBRIE 2015, orele 14,00 va avea loc sedinta ordinară a Consiliului Local Talmaciu in Sala de sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, convocata prin Dispoziţia nr.290/ 2015 , cu urmatoarea ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015. – inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Primăria Orașului Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din HCL 144/2015 pentru vanzarea locuintei situate in Orasul Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.55 catre titularul contractului de inchiriere.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei 1 la HCL 12/2012 privind solicitarea către Consiliul Județean Sibiu în vederea promovării unui proiect de hotărâre de guvern pentru trecerea drumurilor forestiere și a lucrărilor de artă aferente acestor drumuri din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al Orașului Tălmaciu și în administrarea Consiliului Local Tălmaciu și mandatarea sefului RPL Ocolului Silvic Tălmaciu RA să reprezinte Consiliul Local în vederea depunerii cererii și a documentației prevăzute de lege și efectuării tuturor demersurilor necesare pentru trecerea drumurilor forestiere în domeniul public al Orașului Tălmaciu .-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind premierea d-lui Suciu Vasile pentru obtinerea titlului de campion național de tineret la box .-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor situate în intravilan în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite în vederea majorării impozitului aferent acestora.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu și pentru serviciile subordonate Consiliului Local Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de mandat nr.2944/2009 și încheierea unui contract de munca pe perioada nedeterminata cu domnul Popa Valeriu-sef RPL OST RA Tălmaciu .-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exonerarea de la plata taxei de folosință teren și avizarea unui schimb de teren pentru domnul Berto Marco.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Județul Sibiu”.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de închiriere locuință ANL nr.2534/2010 și aprobarea unui schimb de locuință pentru doamna Basarabă Cornelia-Elena .-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea recoltarii si distribuirii unor pomi de Craciun cu ocazia Sarbatorilor de iarna.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea, prin licitație publică, a imobilului-teren situat în Tălmaciu, Valea Lotrioarei, înscris în CF 103043/Tălmaciu, nr.top, 103043 în suprafață de 950 mp cu destinația de construire microhidrocentrală.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

15.Avizări:

-cererea d-rei Diaconu Karin Daniela , domiciliată în Tălmaciu, str.St.L.Roth, nr.18, județul Sibiu pentru recalculare impozite plătite.

-cererea d-nei Suciu Susana, domiciliată în Sibiu, str.Oștirii, nr.4/27 pentru reîntregire suprafață imobil din Tălmaciu, str.Pieții , nr.10.

-cererea d-nului Mihai Ion, domiciliat în Tălmaciu, Aleea Castanilor, bl.13/1 pentru concesionare teren și aprobare construire balcon.

-cererea d-nei Mihalcea Elena, domiciliată în Tălmaciu II pentru cumpărare locuință.

-cererea d-nului Mihalcea Cristian, domiciliat în Tălmaciu, str.Pieții, nr.16 pentru închiriere teren.

-raport arhitect-șef privind avizare PUZ-Lotizare garaje str.Emil Cioran și PUZ-Lotizare Valea Lotrioarei.

-cererea d-nului Răcean Ionel, domiciliat în Săliște, str.Zăvoi, nr.28, județul Sibiu pentru aprobare comercializare haine second-hand în Târgul Mixt.

16.Diverse.


ANUNT (17.11.2015)

ROMÂNIA

JUDEȚUL SIBIU

ORAȘUL TĂLMACIU

TEL:0269555401

FAX:0269550101

NR.11400/16.11.2015

ANUNȚ

Primăria Orașului Tălmaciu cu sediul în Tălmaciu, str.N.Bălcescu nr.24, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de natura contractuala, de inspector de specialitate Gr.IA  (responsabil Centru informare turistica) si referent TR.IA (agent turism) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în data de 16.12.2015, ora 10.00, la sediul instituției.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată și completată de H.G.1027/2014:

 1. a) are cetățenia româna , cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitatea deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni  contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile de participare pentru postul de inspector de specialitate GR.IA :

–           studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență in specializarea:  economie, turism, marketing;

–        absolvent al unui curs de ghid/agent de turism absolvit cu Certificat de calificare, autorizate, recunoscute de Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (fost CNFPA) și avizate de către ANT – Autoritatea Națională pentru Turism.

–          vechime in munca minim 2 ani si in domeniul turismului minim 6 luni;

–       cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet, Web;

–       cunoștințe de limba engleză nivel avansat, (reprezintă un avantaj cunoștințe de limba germana si franceza nivel mediu );

–       spirit analitic și capacitate de sinteză;

–       abilități manageriale;

–       abilitatea de a lucra cu legi și documente;

–       abilități de comunicare;

–       capacitate de lucru în echipă.

–       carnet de conducere cat B

–        cunoștințe despre obiective turistice;

Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate GR.IA:

1.Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice , cu modificările si completările ulterioare;

4.Legea nr.544 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările si completările ulterioare;

5.O.G.nr.58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania, cu modificările si completările ulterioare;

6.Legea nr.282/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea O.G. nr.58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania;

7.O.G. nr.63/1997 privind stabilirea unor facilitați pentru dezvoltarea turismului rural, cu modificările si completările ulterioare;

8.Legea nr. 187/1998 pentru aprobarea O.G.nr.63/1997 privind stabilirea unor facilitați pentru dezvoltarea turismului rural, cu modificările si completările ulterioare;

9.Cojocaru Steliana- Management in turism si servicii, Ed. Universitară, București, 2010;

Condițiile de participare pentru postul de referent TR.IA :

–           studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat, in domeniul turismului;

–        absolvent al unui curs de ghid/agent de turism absolvit cu Certificat de calificare, autorizate, recunoscute de Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (fost CNFPA) și avizate de către ANT – Autoritatea Națională pentru Turism.

–          nu se cere vechime in munca;

–       cunoștințe de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet, Web;

–       cunoștințe de limba engleză nivel mediu, (reprezintă un avantaj cunoștințe de limba germana si franceza nivel mediu );

–       spirit analitic și capacitate de sinteză;

–       abilități de comunicare;

–       capacitate de lucru în echipă.

–       cunoașterea unei limbi de circulație internaționala;

Bibliografia pentru postul de referent TR.IA:

1.Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice , cu modificările si completările ulterioare;

4.Legea nr.544 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările si completările ulterioare;

5.O.G.nr.58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania, cu modificările si completările ulterioare;

6.Legea nr.282/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea O.G. nr.58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania;

7.O.G. nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural, cu modificările si completările ulterioare;

8.Legea nr. 187/1998 pentru aprobarea O.G.nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural, cu modificările si completările ulterioare;

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu, biroul resurse umane , până la data de 07.12.2015, ora 16,00.

Concursul constă în două probe:

1.Proba scrisa , se va desfășura  în data de 16.12.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu;

2.Interviul se va desfășura  în data de 18.12.2015, ora 12,00, la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu;

Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar de 50 puncte pentru fiecare probă.

PRIMAR,

CONSTANTIN BARBU


ANUNT (17.11.2015)

ROMANIA

JUDETUL SIBIU

ORASUL TALMACIU                                                                                         NR11432/17.11.2015

ANUNT

“Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala in data de 21.12.2015, ora 10,00, proba scrisa si in data de 23.12.2015 ora 14,00 interviul.

Conditii de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 1 an.

Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele acte:

 1. a) formularul de inscriere  care se ridica de la institutie;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de inscriere pentru concurs se vor depune la sediul Primariei Orasului Talmaciu, biroul resurse umane, pana la data de 09.12.2015 ora16.00.

Bibliografia:

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.215/2001 administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.292/2011 legea asistentei sociale;

5.Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.HG nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

10.Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei Orasului Talmaciu si la nr.de tefon 0269555401.

PRIMAR                                                                                                                            SECRETAR

CONSTANTIN BARBU                                                                                        VIOLETA HANEA


ANUNT (17.11.2015)

ROMANIA

JUDETUL SIBIU

ORASUL TALMACIU                                                                                         NR.11147/10.11.2015

ANUNT

“Primaria Orasului Talmaciu cu sediul in Talmaciu str. N. Balcescu nr. 24 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul biroului impozite si taxe in data de 15.12.2015, ora 10,00, proba scrisa si in data de 17.12.2015 ora 14,00 interviul.

Conditii de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare

– studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 9 ani.

Dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele acte:

 1. a) formularul de inscriere  care se ridica de la institutie;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de inscriere pentru concurs se vor depune la sediul Primariei Orasului Talmaciu, biroul resurse umane, pana la data de 02.12.2015.

Bibliografia:

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.215/2001 administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

5.OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Regulamentul operatiunilor de casa din 5 iulie 1976;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei Orasului Talmaciu –  biroul resurse umane sau la nr.de tefon 0269555401 int.108.

PRIMAR                                                                                                                            SECRETAR

CONSTANTIN BARBU                                                                                        VIOLETA HANEA


Declaratie de aderare (12.11.2015)

Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare ale Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2012-2015
Declaratie_de_aderare.pdf


PUBLICATIE (26.10.2015)

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂLMACIU
JUDEŢUL SIBIU
STAREA CIVILĂ –                                                                  ANEXA NR.16 A

Nr.21.055/26.10.2015

PUBLICAŢIE

Astăzi, 26 octombrie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului RAȚIU GHEORGHE-FLORIN, în  vârstă de 42 ani, cu domiciliul în orașul Tălmaciu, județul Sibiu și a doamnei BĂLDGĂRĂZAN DANIELA-IOSEFINA de 46 ani, cu domiciliul în municipiul Mediaș, județul Sibiu.

In temeiul art.285 alin.1 – 2 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
MARIANA BĂRBOSA