Orașul Tălmaciu

HOTĂRÂREA nr. 85/13.11.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu

Având în vedere incidenţa cumulată a cazurilor de COVID – 19 în ultimele 14 zile la nivelul unităților administrativ teritoriale din judeţul Sibiu la data de 12 noiembrie 2020 întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Sibiu și situația epidemiologică din orașul Tălmaciu generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 8,44 cazuri la 1000 locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, …

În conformitate cu prevederile:
Ø art.5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Ø art.7 alin. (5) și art.12 alin. (1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Ø art.3 din Hotărârea de Guvern nr. 856/2020 din 14 octombrie 2020 privind prelungireastării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ø art.11, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Ø art.3, alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV-2; În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

Văzând analiza de risc zonă de focar orașul Tălmaciu la data de 12 Noiembrie 2020 a Direcției de Sănătate Publică Sibiu.

Luând în considerare Avizul de carantinare zonală emis de Institutului Național de Sănătate Publică cu nr. 118196/12.11.2020 pentru orașul Tălmaciu.

În urma ședinței extraordinare a Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Sibiu desfășurată, în data de 13 noiembrie 2020.

HOTĂRĂŞTE:

ART.1(1) Se solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020 ora 05:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
(2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. 1 sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:
Tălmaciu – Latitudine: N 45.682735, Longitudine: E 24.264121
Latitudine: N 45.655445, Longitudine: E 24.265408
Latitudine: N 45.672300, Longitudine: E 24.242406
Latitudine: N 45.667562, Longitudine: E 24.272447

ART.2 Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

ART.3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, (Anexă) legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART.4 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de Declarație pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz.

3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare
desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

4. În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), d).

5. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieșirea pentru:
a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.

6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

9. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

10. Se permite tranzitarea orașului Tălmaciu de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localități.

11. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

12. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

13. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

14. Se permite oficierea stărilor civile cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

15. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise;

16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din orașul Tălmaciu, județul Sibiu și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu sau Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, după caz;

17. Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

ART. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activități:

1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;

2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991;

6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;

7. activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;

8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

9. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri;

ART. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 20.00 cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică;

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distanțare;

Art. 7 Începând cu 14.11.2020, ora 05:00, în zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu
excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curățătorii, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea
comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu, agenții economici din centrele comerciale (zona de
fast food). Își suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă și duminică, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția
situației epidemiologice, inclusiv agenții economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Art. 8 Începând cu 14.11.2020, ora 05:00, agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă și duminică.

Art.9 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Art.10 Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică / Ministerul Sănătății;

ART.11 Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Sibiu pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru orașul Tălmaciu, județul Sibiu.

ART.12 (1)După emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantinare zonală pe o perioadă de 14 zile, pentru orașul Tălmaciu, județul Sibiu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu va adopta o hotărâre cu măsurile care se vor impune pentru zona carantinată.

(2) Comitetul Local pentru Situații de Urgență va analiza setul de hotărâri pentru carantinare și vor particulariza măsurile la specificul local. Reprezentantul legal (Președintele CLSU) va promova aceste măsuri celor responsabili cu aplicarea acestora.

Art. 13 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu asigură transmiterea mesajelor de avertizare prins sistemul RO-ALERT către populația din localitățile carantinate, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii, carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.

ART.14 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu și către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru punere în aplicare.

ART. 15 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu
PREFECT,
Mircea – Dorin CREŢU


Asezat într-o zona în care muntele se apropie de depresiune, unde apele se unesc spre a-si urma cursul spre Olt, Talmaciu îsi are propriile legende care, desi unele dintre ele sunt fanteziste, fac parte din trecutul si prezentul sau.Una dintre acestea, a fost pusa în circulatie, de un om cult cu cunostinte de teologie si anume Johannes Lebel. Acesta a fost preot la biserica evanghelica din Talmaciu. Potrivit lui Lebel întemeierea Talmaciului ar fi avut loc dupa distrugerea Ierusalimului de catre Titus, când un grup de evrei bogati ar fi ajuns si pe meleagurile Daciei.

Aici ei l-au rugat pe regele Decebal sa le daruiasca loc de asezare în zona în care se afla azi localitatea. Având nevoie de bani pentru razboaiele cu romanii, regele dac a acceptat cererea evreilor. Asa s-a nascut asezarea de la confluenta Cibinului cu Sadu, asezare care va primi numele de Talmud.

O alta legenda care vorbeste despre întemeierea Talmaciului este urmatoarea: “Se spune ca un anume grof Nicolaus din Flandra, care se întorcea dintr-o cruciada, auzind despre nenorocirea abatuta asupra tinutului si mosiei sale, cât si de scrisorile lui Geza II, a trecut la întoarcere prin Ardeal, ca sa se convinga de adevarul scrisorilor”. Dupa câtva timp îsi aduce familia si rudele împreuna cu alti colonisti si se aseaza la Talmaciu. Încuviintarea regelui a fost conditionata de pazirea trecatorii împreuna cu militarii condusi de un oarecare Dobo. Cu acestia împreuna cu mestesugarii adusi din Germania se fac întarituri de lemn de-a lungul pasului. Sasii îsi fac la Talmaciu gospodarii întemeiate si se apuca de agricultura cu toata stiinta lor din apus.

Reale sau imaginare, adevarate sau fanteziste, aceste legende au un numitor comun si anume ele se refera la trecutul îndepartat al localitatii, dovada ca locuitorii ei au cautat de timpuriu sa-si afle identitatea, aceasta preocupare perpetuându-se pâna astazi. Chiar daca din punct de vedere istoric trebuie sa le privim cu rezerva, ele fac parte din mostenirea Talmaciului.

Descarcă REPERE ISTORICE ALE TALMACIULUI.doc, autor dr. Stroilă Gabriel.