Acte necesare pentru autorizații urbanism

Acte necesare pentru notarea construcţiei în Cartea Funciară

 • Cerere tip completată de proprietarul imobilului – dosar;
 • Extras CF, în original şi de dată recentă;
 • 2 timbre fiscale de 1 leu;
 • Autorizaţia de construire (copie);
 • Plan de situaţie şi planurile tuturor nivelurilor (copie) 3 exemplare;
 • Releveul construcţiei în cazul în care nu s-a respectat Autorizaţia de construire, inclusiv expertiza tehnică a lucrărilor neautorizate întocmită de expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Releveul va avea viza Inspectoratului de Stat în Construcţii Sibiu. În acest caz se va achita o taxă identică cu cea pentru Autorizaţia de construireş
 • Dovada achitării sumei rezultată din calcului regularizării taxei pentru Autorizaţia de construire;
 • Proces verbal de recepţie al lucrărilor;
 • Acordul notari al coproprietarilor (după caz);

 

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire/demolare

 • Cerere tip completată de proprietar sau împuternicitul legal;
 • Copie după certificatul de urbanism;
 • Contract de închiriere cu acordul proprietarului (pentru construcţii provizorii);
 • Proiect pt. autorizarea execuţii lucrărilor de construire(PAC) sau desfiinţare (PAD) cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a solicitărilor din Certificatul de urbanism (2 exemplare) şi anexa nr.1 (Legea 453 /2001) completată de proiectant cu suprafaţa construită şi desfăşurată pentru construcţii şi suprafaţa totală pentru amplasare firmă;
 • Extras CF original şi de dată recentă (maxim 3 luni) sau dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizată);
 • Fişele tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism completate şi documentaţiile tehnice pentru utilităţi (după caz) întocmite în vederea obţinerii vizelor şi acordurilor specifice;
 • Avizele, acordurile şi după caz studiile solicitate prin Certificatul de urbanism (2 exemplare);
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului;
 • Acordul vecinilor (după caz, autentificat notarial) când estre solicitat prin Certificatul de urbanism.
 • Bază: Legea nr. 453 / 2001, O. 1943 / 2001.
 • Taxa se achită la casierie.

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală

 • Cerere tip;
 • Taxă de 7,00 lei- persoane fizice;
 • Taxa de 8,00 lei persoane juridice (la caserie);
 • Extras C.F. (copie şi nu mai veche de 3 luni)