Acte necesare pentru autorizații urbanism

Anunt

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

 1. cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»)
 2. extras din planul cadastral de pe ortofotoplan eliberat la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Avrig (sau online)
 3. extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Avrig(sau online)

Taxa pentru certificatul de urbanism se poate achita online pe www.ghiseu.ro

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

ANEXA-13-TAXE-PENTRU-ELIBERAREA-CERTIFICATELOR-AVIZELOR-SI-AUTORIZATIILOR


Acte necesare pentru notarea construcţiei în Cartea Funciară

 • Cerere tip completată de proprietarul imobilului – dosar;
 • Extras CF, în original şi de dată recentă;
 • 2 timbre fiscale de 1 leu;
 • Autorizaţia de construire (copie);
 • Plan de situaţie şi planurile tuturor nivelurilor (copie) 3 exemplare;
 • Releveul construcţiei în cazul în care nu s-a respectat Autorizaţia de construire, inclusiv expertiza tehnică a lucrărilor neautorizate întocmită de expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Releveul va avea viza Inspectoratului de Stat în Construcţii Sibiu. În acest caz se va achita o taxă identică cu cea pentru Autorizaţia de construireş
 • Dovada achitării sumei rezultată din calcului regularizării taxei pentru Autorizaţia de construire;
 • Proces verbal de recepţie al lucrărilor;
 • Acordul notari al coproprietarilor (după caz);

 

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire/demolare

 • Cerere tip completată de proprietar sau împuternicitul legal;
 • Copie după certificatul de urbanism;
 • Contract de închiriere cu acordul proprietarului (pentru construcţii provizorii);
 • Proiect pt. autorizarea execuţii lucrărilor de construire(PAC) sau desfiinţare (PAD) cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a solicitărilor din Certificatul de urbanism (2 exemplare) şi anexa nr.1 (Legea 453 /2001) completată de proiectant cu suprafaţa construită şi desfăşurată pentru construcţii şi suprafaţa totală pentru amplasare firmă;
 • Extras CF original şi de dată recentă (maxim 3 luni) sau dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizată);
 • Fişele tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism completate şi documentaţiile tehnice pentru utilităţi (după caz) întocmite în vederea obţinerii vizelor şi acordurilor specifice;
 • Avizele, acordurile şi după caz studiile solicitate prin Certificatul de urbanism (2 exemplare);
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului;
 • Acordul vecinilor (după caz, autentificat notarial) când estre solicitat prin Certificatul de urbanism.
 • Bază: Legea nr. 453 / 2001, O. 1943 / 2001.
 • Taxa se achită la casierie.

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală

 • Cerere tip;
 • Taxă de 7,00 lei- persoane fizice;
 • Taxa de 8,00 lei persoane juridice (la caserie);
 • Extras C.F. (copie şi nu mai veche de 3 luni)